当前位置

首页?>?文言文?>?三字经 > 三字经全文带拼音

三字经全文带拼音

作者: 关键字: du,su,zhu,xu,hu 阅读: 次

rén zhī chū ? ?xìng běn shàn

人 ? ?之 ? 初 , ? 性 ? 本 ? 善。

xìng xiāng jìn ? ?xí xiāng yuǎn

性 ? ?相 ? 近 , ? 习 ? 相 ? 远。?

gǒu ? bú jiào ? ?xìng nǎi qiān?

苟 ? ?不 ? 教 , ? 性 ? 乃 ? 迁。

jiào zhī dào ? ?guì yǐ zhuān?

教 ? ?之 ? 道 , ? 贵 ? 以 ? 专。?

xī ? mèng mǔ ? ? zé lín chǔ?

昔 ? ?孟 ? 母 , 择 ? 邻 ? 处。?

zǐ ? ?bù xué ? ? duàn jī zhù?

子 ? ?不 ? 学 , 断 ? 机 ? 杼。?

dòu yān shān ? ?yǒu yì fāng?

窦 ? ?燕 ? 山 , 有 ? 义 ? 方。?

jiào wǔ ? zǐ ? ? míng jù yáng?

教 ? ?五 ? 子 , 名 ? 俱 ? 扬。

yǎng bú jiào ? ?fù zhī guò?

养 ? ?不 ? 教 , 父 ? 之 ? 过。?

jiào bù yán ? ?shī zhī duò?

教 ? ?不 ? 严 , 师 ? 之 ? 惰。?

zǐ ? ?bù xué ? ?fēi suǒ ? yí?

子 ? ?不 ? 学 , 非 ? 所 ? 宜。?

yòu ? bù xué ? ?lǎo ? hé wéi?

幼 ? ?不 ? 学 , 老 ? 何 ? 为。?

yù ? ?bù zhuó ? ?bù chéng qì?

玉 ? ?不 ? 琢 , 不 ? 成 ? 器。?

rén ? bù ? xué ? ?bù ? zhī yì?

人 ? ?不 ? 学 , 不 ? 知 ? 义。?

wèi rén ? zǐ ? ?fāng shào shí?

为 ? ?人 ? 子 , 方 ? 少 ? 时。?

qīn shī yǒu ? ? xí ? lǐ ? yí?

亲 ? ?师 ? 友 , 习 ? 礼 ? 仪。?

xiāng jiǔ líng ? néng wēn xí?

香 ? ?九 ? 龄 , 能 ? 温 ? 席。?

xiào yú qīn ? ?suǒ dāng zhí?

孝 ? ?于 ? 亲 , 所 ? 当 ? 执。?

róng sì ? suì ? néng ràng lí?

融 ? ?四 ? 岁 , 能 ? 让 ? 梨。

tì ? ?yú zhǎng ? yí xiān zhī?

弟 ? ?于 ? 长 , 宜 ? 先 ? 知。?

shǒu xiào tì ? ? cì jiàn wén

首 ? ?孝 ? 弟 , 次 ? 见 ? 闻。?

zhī mǒu shù ? ?shí mǒu wén?

知 ? ?某 ? 数 , 识 ? 某 ? 文。?

yī ? ?ér shí ? ?shí ? ér ? bǎi?

一 ? ?而 ? 十 , 十 ? 而 ? 百。?

bǎi ? ér qiān ? qiān ér ? wàn?

百 ? ?而 ? 千 , 千 ? 而 ? 万。?

sān cái zhě ? ?tiān dì rén?

三 ? ?才 ? 者 , 天 ? 地 ? 人。?

sān guāng zhě ? ? rì yuè xīng?

三 ? ?光 ? 者 , 日 ? 月 ? 星。?

sān gāng zhě ? ?jūn chén yì?

三 ? ?纲 ? 者 , 君 ? 臣 ? 义。?

fù ? ?zǐ qīn ? ? fū ? fù shùn?

父 ? ?子 ? 亲 , 夫 ? 妇 ? 顺。?

yuē chūn xià ? ?yuē qiū dōng?

曰 ? ?春 ? 夏 , 曰 ? 秋 ? 冬。?

cǐ ? ?sì shí ? ?yùn ? bù qióng?

此 ? ?四 ? 时 , 运 ? 不 ? 穷。?

yuē nán běi ? ?yuē ? xī dōng

曰 ? ?南 ? 北 , 曰 ? 西 ? 东。

cǐ ? ?sì fāng ? yìng hū zhōng?

此 ? ?四 ? 方 , 应 ? 乎 ? 中。?

yuē shuǐ huǒ ? ? mù jīn ? tǔ?

曰 ? ?水 ? 火 , 木 ? 金 ? 土。?

cǐ ? ?wǔ xíng ? ?běn hū shù?

此 ? ?五 ? 行 , 本 ? 乎 ? 数。?

yuē rén ? yì ? ? lǐ zhì xìn?

曰 ? ?仁 ? 义 , 礼 ? 智 ? 信。?

cǐ ? ?wǔ cháng ? bù róng wěn?

此 ? ?五 ? 常 , 不 ? 容 ? 紊。?

dào liáng shū ? mài shǔ ? jì?

稻 ? ?粱 ? 菽 , 麦 ? 黍 ? 稷。?

cǐ ? liù ? gǔ ? ?rén suǒ ? shí?

此 ? ?六 ? 谷 , 人 ? 所 ? 食。?

mǎ ? niú yáng ? ?jī quǎn shǐ?

马 ? ?牛 ? 羊 , 鸡 ? 犬 ? 豕。?

cǐ ? liù chù ? ?rén suǒ ? sì?

此 ? ?六 ? 畜 , 人 ? 所 ? 饲。?

yuē ? xǐ ? nù ? ?yuē ? āi ? jù?

曰 ? ?喜 ? 怒 , 曰 ? 哀 ? 惧。

ài ? ?wù ? yù ? ? qī qíng jù?

爱 ? ?恶 ? 欲 , 七 ? 情 ? 具。?

páo ? tǔ ? gé ? ? mù shí jīn?

匏 ? ?土 ? 革 , 木 ? 石 ? 金。

sī ? ?yǔ zhú ? ?nǎi ? bā yīn?

丝 ? ?与 ? 竹, 乃 ? 八 ? 音。?

gāo zēng zǔ ? ? fù ? ér shēn?

高 ? ?曾 ? 祖 , 父 ? 而 ? 身。

shēn ér ? zǐ ? ? zǐ ? ér sūn?

身 ? ?而 ? 子 , 子 ? 而 ? 孙。?

zì ? ?zǐ sūn ? ? zhì xuán zēng?

自 ? ?子 ? 孙 , 至 ? 玄 ? 曾

nǎi jiǔ ? zú ? ?rén ? zhī lún?

乃 ? ?九 ? 族 , 人 ? 之 ? 伦。

fù ? ?zǐ ? ēn ? ? fū ? fù cóng?

父 ? ?子 ? 恩 , 夫 ? 妇 ? 从。?

xiōng zé yǒu ? ? dì ? zé gōng?

兄 ? ?则 ? 友 , 弟 ? 则 ? 恭。

zhǎng yòu xù ? ?yǒu ? yǔ péng?

长 ? ?幼 ? 序 , 友 ? 与 ? 朋。

jūn ? zé jìng ? chén zé zhōng?

君 ? ?则 ? 敬 , 臣 ? 则 ? 忠。

cǐ ? shí ? yì ? ?rén suǒ tóng?

此 ? ?十 ? 义 , 人 ? 所 ? 同。

fán xùn méng ? ?xū jiǎng jiū?

凡 ? ?训 ? 蒙 , 须 ? 讲 ? 究。

xiáng xùn gǔ ? ?míng jù dòu?

详 ? ?训 ? 诂 , 明 ? 句 ? 读。

wéi xué zhě ? ? bì yǒu chū?

为 ? ?学 ? 者 , 必 ? 有 ? 初。?

xiǎo xué zhōng ? ?zhì sì shū?

小 ? ?学 ? 终 , 至 ? 四 ? 书。

lún ? yǔ zhě ? ? èr shí piān?

论 ? ?语 ? 者 , 二 ? 十 ? 篇。

qún ? dì ? zǐ ? ? jì shàn yán?

群 ? ?弟 ? 子 , 记 ? 善 ? 言。?

mèng zǐ zhě ? ? qī piān zhǐ?

孟 ? ?子 ? 者 , 七 ? 篇 ? 止。

jiǎng dào dé ? ?shuō rén yì

讲 ? ?道 ? 德 , 说 ? 仁 ? 义。

zuò zhōng yōng ? ?zǐ ? sī ? bǐ?

作 ? ?中 ? 庸 , 子 ? 思 ? 笔。

zhōng bù piān ? yōng bú ? yì?

中 ? ?不 ? 偏 , 庸 ? 不 ? 易。

大 ? ?小 ? 戴 , 注 ? 礼 ? 记。

shù shèng yán ? ?lǐ yuè ? bèi?

述 ? ?圣 ? 言 , 礼 ? 乐 ? 备。

yuē guó fēng ? yuē ? yǎ sòng?

曰 ? ?国 ? 风 , 曰 ? 雅 ? 颂。

hào ? sì ? shī ? dāng fěng yǒng?

号 ? ?四 ? 诗 , 当 ? 讽 ? 咏。

shī ? jì wáng ? chūn qiū zuò?

诗 ? ?既 ? 亡 , 春 ? 秋 ? 作。

yù ? bāo biǎn ? ?bié shàn è

寓 ? ?褒 ? 贬 , 别 ? 善 ? 恶。

sān zhuàn zhě ? ?yǒu gōng yáng?

三 ? ?传 ? 者 , 有 ? 公 ? 羊。

yǒu zuǒ shì ? ?yǒu ? gǔ liáng?

有 ? ?左 ? 氏 , 有 ? 谷 ? 梁。

jīng jì ? míng ? fāng dú ? zǐ?

经 ? ?既 ? 明 , 方 ? 读 ? 子。

cuō ? qí ? yào ? ?jì ? qí ? shì

撮 ? ?其 ? 要 , 记 ? 其 ? 事。?

wǔ ? ?zǐ ? zhě ? yǒu xún yáng?

五 ? ?子 ? 者 ? ? 有 ? 荀 ? 扬。

wén zhōng zǐ ? ?jí lǎo zhuāng?

文 ? ?中 ? 子 , 及 ? 老 ? 庄。

jīng zǐ tōng ? ?dú zhū ? shǐ?

经 ? ?子 ? 通 , 读 ? 诸 ? 史。

kǎo ? shì xì ? ? zhī zhōng shǐ

考 ? ?世 ? 系 , 知 ? 终 ? 始。

zì ? ?xī nóng ? ?zhì huáng dì?

自 ? ?羲 ? 农 , 至 ? 黄 ? 帝。

hào sān huáng ? jū shàng shì?

号 ? ?三 ? 皇 , 居 ? 上 ? 世。?

táng yǒu yú ? ? hào èr ? dì?

唐 ? ?有 ? 虞 , 号 ? 二 ? 帝。

xiāng yī xùn ? chēng shèng shì

相 ? ?揖 ? 逊 , 称 ? 盛 ? 世。

xià yǒu ? yǔ ? shāng yǒu tāng?

夏 ? ?有 ? 禹 , 商 ? 有 ? 汤。

zhōu wén wǔ ? chēng sān wáng?

周 ? ?文 ? 武 , 称 ? 三 ? 王。?

xià chuán zǐ ? ?jiā tiān xià?

夏 ? ?传 ? 子 , 家 ? 天 ? 下。

sì ? bǎi zǎi ? ?qiān xià shè?

四 ? ?百 ? 载 , 迁 ? 夏 ? 社。

tāng fá xià ? ?guó ? hào shāng?

汤 ? ?伐 ? 夏 , 国 ? 号 ? 商。?

liù bǎi zǎi ? ?zhì zhòu wáng?

六 ? ?百 ? 载 , 至 ? 纣 ? 亡。?

zhōu wǔ wáng ? ?shǐ zhū zhòu?

周 ? ?武 ? 王 , 始 ? 诛 ? 纣。?

bā ? bǎi zǎi ? ?zuì cháng jiǔ?

八 ? ?百 ? 载 , 最 ? 长 ? 久。

zhōu zhé dōng ? wáng gāng zhuì?

周 ? ?辙 ? 东 , 王 ? 纲 ? 坠。?

Chěng gān gē ? ?shàng yóu shuì

逞 ? ?干 ? 戈 , 尚 ? 游 ? 说。

shǐ chūn qiū ? zhōng zhàn guó?

始 ? ?春 ? 秋 , 终 ? 战 ? 国。?

wǔ ? ?bà qiáng ? qī xióng chū?

五 ? ?霸 ? 强 , 七 ? 雄 ? 出。

yíng qín ? shì ? ?shǐ jiān bìng?

嬴 ? ?秦 ? 氏 , 始 ? 兼 ? 并。

chuán èr shì ? ?chǔ hàn zhēng?

传 ? ?二 ? 世 , 楚 ? 汉 ? 争。?

gāo ? zǔ xīng ? hàn ? yè jiàn?

高 ? ?祖 ? 兴 , 汉 ? 业 ? 建。?

zhì xiào ping ? wáng mǎng cuàn?

至 ? ?孝 ? 平 , 王 ? 莽 ? 篡。

guāng wǔ xīng ? ?wéi dōng hàn?

光 ? ?武 ? 兴 , 为 ? 东 ? 汉。?

sì ? ?bǎi nián ? zhōng yú xiàn

四 ? ?百 ? 年 , 终 ? 于 ? 献。

wèi shǔ ? wú ? zhēng hàn dǐng?

魏 ? ?蜀 ? 吴 , 争 ? 汉 ? 鼎。

hào sān guó ? ? qì liǎng jìn?

号 ? ?三 ? 国 , 迄 ? 两 ? 晋。?

song qí ? jì ? liáng chén chéng?

宋 ? ?齐 ? 继 , 梁 ? 陈 ? 承。

wéi nán cháo ? ?dū jīn líng

为 ? ?南 ? 朝 , 都 ? 金 ? 陵。

běi yuán wèi ? ?fēn dōng xi?

北 ? ?元 ? 魏 , 分 ? 东 ? 西。?

yǔ ? wén zhōu ? ?yǔ ? gāo qí

宇 ? ?文 ? 周 , 与 ? 高 ? 齐。

dài zhì ? suí ? ?yì ? tǔ ? yǔ?

迨 ? ?至 ? 隋 , 一 ? 土 ? 宇。?

bú ? zài chuan ? shī tǒng xù

不 ? ?再 ? 传 , 失 ? 统 ? 绪。

táng gāo zǔ ? ? qǐ ? yì shī?

唐 ? ?高 ? 祖 , 起 ? 义 ? 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 ? ?隋 ? 乱 , 创 ? 国 ? 基。

èr ? shí chuán ? sān bǎi zǎi?

二 ? ?十 ? 传 , 三 ? 百 ? 载。

liáng miè zhī ? ?guó nǎi gǎi

梁 ? ?灭 ? 之 , 国 ? 乃 ? 改。

liáng táng jìn ? ?jí hàn zhōu?

梁 ? ?唐 ? 晋 , 及 ? 汉 ? 周。

chēng wǔ ? dài ? jiē yǒu yóu?

称 ? ?五 ? 代 , 皆 ? 有 ? 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn?

炎 ? ?宋 ? ?兴 , 受 ? 周 ? 禅。

shí ? bā chuán ? nán běi hùn?

十 ? ?八 ? ?传 , 南 ? 北 ? 混。

liáo yǔ ? jīn ? ?dì ? hào fēn

辽 ? ?与 ? ?金 , 帝 ? 号 ? 纷。

dài miè ? liáo sòng yóu cún

迨 ? ?灭 ? ?辽 , 宋 ? 犹 ? 存。

zhì yuán xīng jīn ? xù xiē

至 ? ?元 ? ?兴 , 金 ? 绪?

zhì yuán xīng jīn ? xù xiē

至 ? ?元 ? ?兴 , 金 ? 绪 ? 歇。

yǒu sòng ? shì ? yì tong miè

有 ? ?宋 ? ?世 , 一 ? 同 ? 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 ? ?中 ? ?国 , 兼 ? 戎 ? 狄。

míng tài ? zǔ ? jiǔ qīn shī

明 ? ?太 ? ?祖 , 久 ? 亲 ? 师。

chuán jiàn wén fāng sì ? sì

传 ? ?建 ? ?文 , 方 ? 四 ? 祀。

qiān běi jīng ? yǒng lè ? sì

迁 ? ?北 ? ?京 , 永 ? 乐 ? 嗣。

dài chóng zhēn ? méi shān shì

迨 ? ?崇 ? ?祯 , 煤 ? 山 ? 逝。

qīng tài ? zǔ ? yīng jǐng mìng?

清 ? ?太 ? ?祖 , 膺 ? 景 ? 命。?

jìng sì ? fāng ? kè ? dà dìng?

靖 ? ?四 ? ?方 , 克 ? 大 ? 定。?

zhì xuān tǒng ? nǎi dà tóng

至 ? ?宣 ? ?统 , 乃 ? 大 ? 同。

shí ? èr ? ?shì qīng zuò zhōng

十 ? ?二 ? ?世 , 清 ? 祚 ? 终。

dú ? ?shǐ zhě ? ?kǎo shí lù?

读 ? ?史 ? ?者 , 考 ? 实 ? 录。?

tōng gǔ ? jīn ? ?ruò qīn ? mù

通 ? ?古 ? ?今 , 若 ? 亲 ? 目。

kǒu ? ér ? song ? xīn ér wéi?

口 ? ?而 ? ?诵 , 心 ? 而 ? 维。?

cháo yú ? ?sī ? ?xī ? yú ? sī?

朝 ? ?于 ? ?斯 , 夕 ? 于 ? 斯。

xī zhòng ? ní ? ?shī xiàng tuó?

昔 ? ?仲 ? ?尼 , 师 ? 项 ? 橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 ? ?圣 ? ?贤 , 尚 ? 勤 ? 学。

zhào zhōng ling ? dú ? lǔ lún?

赵 ? ?中 ? ?令 , 读 ? 鲁 ? 论。

bǐ ? ?jì ? ?shì ? xué qiě qín?

彼 ? ?既 ? ?仕 , 学 ? 且 ? 勤。

pī ? ?pú ? biān xiāo zhú jiǎn?

披 ? ?蒲 ? ?编 , 削 ? 竹 ? 简。

bǐ ? ?wú ? ?shū qiě zhī miǎn?

彼 ? ?无 ? ?书 , 且 ? 知 ? 勉。?

tóu xuán liáng zhuī cì ? gǔ?

头 ? ?悬 ? ?梁 , 锥 ? 刺 ? 股。

bǐ ? ?bú ? jiào ? zì qín ? kǔ

彼 ? ?不 ? ?教 , 自 ? 勤 ? 苦。

rú ? náng yíng ? rú yìng xuě?

如 ? ?囊 ? ?萤 , 如 ? 映 ? 雪。

jiā ? suī ? pín ? xué bú chuò?

家 ? ?虽 ? ?贫 , 学 ? 不 ? 辍。?

rú ? ?fù ? xīn ? ?rú guà jiǎo?

如 ? ?负 ? ?薪 , 如 ? 挂 ? 角。?

shēn suī ? láo ? yóu kǔ zhuó

身 ? ?虽 ? ?劳 , 犹 ? 苦 ? 卓。

sū ? lǎo ? quán ? èr ? shí qī?

苏 ? ?老 ? ?泉 , 二 ? 十 ? 七。?

shǐ ? fā ? ?fèn ? dú shū ? jí

始 ? ?发 ? ?奋 , 读 ? 书 ? 籍。

bǐ ? ?jì ? ?lǎo ? yóu huǐ chí?

彼 ? ?既 ? ?老 , 犹 ? 悔 ? 迟。

ěr ? xiǎo shēng yí zǎo ? sī?

尔 ? ?小 ? ?生 , 宜 ? 早 ? 思。?

ruò liáng hào ? ?bā shí ? èr?

若 ? ?梁 ? ?灏 , 八 ? 十 ? 二。

duì ? dà ? tíng ? kuí duō ? shì?

对 ? ?大 ? ?廷 , 魁 ? 多 ? 士。

bǐ ? ?jì chéng zhòng chēng yì?

彼 ? ?既 ? ?成 , 众 ? 称 ? 异。

ěr ? xiǎo shēng ? yí ? lì ? zhì?

尔 ? ?小 ? ?生 , 宜 ? 立 ? 志。

yíng bā ? ?suì néng yǒng shī?

莹 ? ?八 ? ?岁 , 能 ? 咏 ? 诗。

mì ? ?qī ? ?suì néng fù ? qí?

泌 ? ?七 ? ?岁 , 能 ? 赋 ? 棋。

bǐ ? yǐng ? wù ? ?rén chēng qí?

彼 ? ?颖 ? ?悟 , 人 ? 称 ? 奇。

ěr ? yòu ? xué ? ?dāng xiào zhī?

尔 ? ?幼 ? ?学 , 当 ? 效 ? 之。

cài ? wén ? jī ? néng biàn qín?

蔡 ? ?文 ? ?姬 , 能 ? 辨 ? 琴。

xiè dào ? yùn ? néng yǒng yín?

谢 ? ?道 ? ?韫 , 能 ? 咏 ? 吟。

bǐ ? ?nǚ ? ?zǐ ? qiě cōng mǐn?

彼 ? ?女 ? ?子 , 且 ? 聪 ? 敏。

ěr ? ?nán ? zǐ ? dāng zì jǐng?

尔 ? ?男 ? ?子 , 当 ? 自 ? 警。?

táng liú yàn ? fāng qī ? suì?

唐 ? ?刘 ? ?晏 , 方 ? 七 ? 岁。

jǔ ? shén tóng ? zuò zhèng zì?

举 ? ?神 ? ?童 , 作 ? 正 ? 字。

bǐ ? suī ? yòu ? shēn yǐ ? shì?

彼 ? ?虽 ? ?幼 , 身 ? 已 ? 仕。

ěr ? yòu ? xué ? miǎn ér ? zhì?

尔 ? ?幼 ? ?学 , 勉 ? 而 ? 致。

yǒu ? wéi zhě ? ?yì ruò ? shì?

有 ? ?为 ? ?者 , 亦 ? 若 ? 是。

quǎn shǒu ? yè ? ?jī ? sī chén

犬 ? ?守 ? ?夜 , 鸡 ? 司 ? 晨。

gǒu ? bù ? xué ? ?hé wéi ? rén?

苟 ? ?不 ? ?学 , 曷 ? 为 ? 人。

cán ? tǔ ? ?sī ? fēng niàng mì

蚕 ? ?吐 ? ?丝 , 蜂 ? 酿 ? 蜜。

rén ? bù ? xué ? ?bù ? rú ? wù?

人 ? ?不 ? ?学 , 不 ? 如 ? 物。?

yòu ? ér ? xué zhuàng ér xíng?

幼 ? ?而 ? ?学 , 壮 ? 而 ? 行。?

shàng zhì jūn ? xià ? zé ? mín?

上 ? ?致 ? ?君 , 下 ? 泽 ? 民。

yáng míng shēng ? xiǎn fù ? mǔ?

扬 ? ?名 ? ?声 , 显 ? 父 ? 母。?

guāng yú ? qián ? yù ? yú ? hòu?

光 ? ?于 ? ?前 , 裕 ? 于 ? 后。?

rén ? yí ? ?zǐ ? jīn mǎn yíng

人 ? ?遗 ? ?子 , 金 ? 满 ? 赢。

wǒ ? jiào ? zǐ ? ?wéi yì jīng?

我 ? ?教 ? ?子 , 惟 ? 一 ? 经。

qín ? yǒu gōng ? xì ? wú ? yì?

勤 ? ?有 ? ?功 , 戏 ? 无 ? 益。?

jiè zhī ? zāi ? ?yí miǎn lì?

戒 ? ?之 ? ?哉 , 宜 ? 勉 ? 力。

分享本诗文

赞助推荐